لیست قیمت محصولات شرکت نفت ایرانول

نوشته شده توسط iranol oil Company.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیازشما 3.49 (50 امتیاز)
لیست قیمت از تاریخ 1392/01/27 می باشد

تاریخ اعتبار لیست قیمت فوق از تاریخ 1392/01/27 تا اطلاع ثانوی در سال جاری معتبر میباشد .

قیمتهای لیست فوق با احتساب 6% مالیات بر ارزش افزوده میباشد .

لیست قیمت محصولات ایرانول
نام محصول نوع بسته بندی قیمت مصرف کننده ) ریال)
الوند – SAE 40 کوارت پلاستیکی 58،053
الوند – SAE 40 چلیک فلزی 981،616
الوند – SAE 40 چلیک پلاستیکی 1،074،611
الوند – SAE 50 چلیک فلزی 1،093،210
الوند – 20W50 4 لیتری فلزی 212،865
الوند – 20W50 کوارت پلاستیکی 63،030
ایرانول 4000 - 20W50 4 لیتری فلزی 224،222
ایرانول 6000 - 20W50 کوارت پلاستیکی 71،296
ایرانول 6000- 20W50 4 لیتری فلزی 244،887
ایرانول 8000 - 20W50 یک لیتری پلاستیکی 82،662
ایرانول 8000 - 20W50 4 لیتری فلزی 227،952
ایرانول 8000- 20W50 4 لیتری پلاستیکی 287،252
ایرانول صبا - 20W50 3.5 لیتری صبا 317،932
ایرانول 12000 - 20W50 کورات پلاستیکی 86،599
ایرانول 12000 - 20W50 4 لیتری فلزی 306،884
ایرانول 12000 - 20W50 4 لیتری پلاستیکی 316،184
ایرانول 12000 – 15W40 4 لیتری پلاستیکی 392،646
ایرانول 16000 - 20W50 کوارت پلاستیکی 95،062
ایرانول 16000 - 20W50 4 لیتری فلزی 339،949
ایرانول 16000 - 20W50 4 لیتری پلاستیکی 349،248
ایرانول RACING – 10W40 5 لیتری پلاستیکی 617،901
ایرانول RACING – 10W40 4 لیتری پلاستیکی 516،640
ایرانول RACING – 10W40 ا لیتری پلاستیکی 138،459
ایرانول 206 – 10W40 3.5 لیتری 516،460
ایرانول ROYAL – 5W40 4 لیتری پلاستیکی 746،028
ایرانول ROYAL – 5W40 یک لیتری پلاستیکی 196،323
ایرانول RONIA - 10W40 5 لیتری پلاستیکی 985،590
ایرانول M100 - 20W40 کوارت پلاستیکی 67،783
SAE 40 - D-4000ایرانول گالن پلاستیکی 202،523
SAE 40 - D-4000ایرانول چلیک فلزی 998،148
SAE 40 - D-7000ایرانول چلیک فلزی 1،189،305
SAE 50 - D-7000ایرانول چلیک فلزی 1،235،802
20W50 - D-9000PLUS ایرانول چلیک پلاستیکی 1،421،793
15W40 - D-9000PLUS ایرانول چلیک پلاستیکی 1،460،024
20W50 - D-17000PLUS ایرانول چلیک پلاستیکی 1،658،414
15W40 - D-17000PLUS ایرانول چلیک پلاستیکی 1،697،678
15W40 - TOP ENGINEایرانول چلیک پلاستیکی 1،732،810
10W40 - TOP ENGINEایرانول چلیک پلاستیکی 1،894،001
ایرانول EP - 85W90 چلیک فلزی 1،303،522
ایرانول EP - 85W90 چلیک پلاستیکی 1،303،522
ایرانول EP - 85W90 یک لیتری پلاستیکی 68،355
ایرانول EP - 85W140 چلیک فلزی 1،526،074
ایرانول EP - 85W140 چلیک پلاستیکی 1،526،074
ایرانول EP - 85W140 یک لیتری پلاستیکی 79،483
ایرانول XP - 85W90 چلیک پلاستیکی 1،462،488
ایرانول XP - 85W140 چلیک پلاستیکی 1،685،040
ایرانول ATF II یک لیتری پلاستیکی 103،328
ایرانول ATF III یک لیتری پلاستیکی 144،659
ایرانول EP - 75W80 یک لیتری پلاستیکی 111،276
ایرانول EP - 75W80 دو لیتری پلاستیکی 214،604
ایرانول XP - 75W80 یک لیتری پلاستیکی 135،121
ایرانول XP - 75W80 دو لیتری پلاستیکی 262،294