لیست قیمت محصولات شرک نفت ایرانوال 93

نوشته شده توسط korosh Soleymani.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیازشما 3.49 (36 امتیاز)
لیست قیمت 1393 می باشد

قیمت مصرف کننده محصولات مظروف کوچک شرکت نفت ایرانول طی سال 1393

قیمتهای لیست فوق با احتساب 8% مالیات بر ارزش افزوده میباشد
لیست قیمت محصولات ایرانول
نوع بسته بندی قیمت مصرف کننده قیمت مصرف کننده
الوند - SAE 40 کوارت‌ پلاستیکی 66,246
الوند - SAE 40 چلیک فلزی 1,120,153
الوند - SAE 40 چلیک پلاستیکی 1,226,272
الوند - SAE 50 چلیک فلزی 1,247,496
الوند - 20W 50 4لیتری فلزی 242,897
الوند - 20W 50 کوارت‌ پلاستیکی 71,925
20W50 - ایرانول 4000 4لیتری فلزی 255,866
20W50 - ایرانول 6000 کوارت پلاستیکی 81,358
20W50 - ایرانول 6000 4لیتری فلزی 279,449
20W50 - 8000 ایرانول یک لیتری پلاستیکی 94,329
20W50 - 8000 ایرانول 4لیتری فلزی 317,181
20W50 - 8000 ایرانول 4لیتری پلاستیکی 327,793
ایرانول صبا - 20W50 3.5لیتری پلاستیکی 362,803
20W50 - 12000 ایرانول یک لیتری پلاستیکی 102,110
20W50 - 12000 ایرانول 4لیتری فلزی 350,195
20W50 - 12000 ایرانول 4لیتری پلاستیکی 360,807
15W40 - 12000 ایرانول 4لیتری پلاستیکی 448,062
20W50 - 16000 ایرانول یک لیتری پلاستیکی 112,016
20W50 - 16000 ایرانول 4لیتری فلزی 387,927
20W50 - 16000 ایرانول 4لیتری پلاستیکی 398,539
ایرانول10W40 - RACING 5لیتری پلاستیکی 705,107
ایرانول10W40 - RACING 4لیتری پلاستیکی 589,555
ایرانول10W40 - RACING یک لیتری پلاستیکی 158,001
ایرانول10W40 - 206 3.5لیتری پلاستیکی 589,555
ایرانول 5W40 - ROYAL 4لیتری پلاستیکی 851,316
ایرانول 5W40 - ROYAL یک لیتری پلاستیکی 224,030
ایرانول 10W40 - RONIA 5لیتری پلاستیکی 1,124,688
20W40 - M100 ایرانول کوارت‌ پلاستیکی 77,349
SAE40 - D4000 ایرانول گالن پلاستیی 231,105
SAE40 - D4000 ایرانول چلیک فلزی 1,139,019
SAE40 - D7000 ایرانول چلیک فلزی 1,357,153
SAE50 - D7000 ایرانول چلیک فلزی 1,410,213
20W50 - D9000PLUS ایرانول چلیک پلاستیکی 1,622,453
15W40 - D9000 PLUS ایرانول چلیک پلاستیکی 1,666,081
20W50 - D17000 PLUS ایرانول چلیک پلاستیکی 1,892,468
15W40 - D17000 PLUS ایرانول چلیک پلاستیکی 1,937,275
15W40 - TOPENGINE ایرانول چلیک پلاستیکی 1,977,364
10W40 - TOPENGINE ایرانول چلیک پلاستیکی 2,161,305
20W50 - TOPENGINE ایرانول چلیک پلاستیکی 1,932,622
ایرانول EP85W90 چلیک فلزی 1,430,279
ایرانول EP85W90 چلیک پلاستیکی 1,430,279
ایرانول EP85W90 یک لیتری پلاستیکی 75,002
ایرانول EP85W140 چلیک فلزی 1,741,452
ایرانول EP85W140 چلیک پلاستیکی 1,741,452
ایرانول EP85W140 یک لیتری پلاستیکی 90,701
ایرانول XP 85W90 چلیک پلاستیکی 1,604,704
ایرانول XP 85W140 چلیک پلاستیکی 1,922,854
ایرانول ATFII یک لیتری پلاستیکی 117,911
ایرانول ATFIII یک لیتری پلاستیکی 165,076
ایرانول EP75W80 یک لیتری پلاستیکی 121,399
ایرانول EP75W80 دو لیتری پلاستیکی 233,589
ایرانول XP75W80 یک لیتری پلاستیکی 132,562
ایرانول XP75W80 دو لیتری پلاستیکی 253,961
ایرانول 10 چلیک پلاستیکی 1,322,836
ایرانول H68 چلیک فلزی 1,569,822
ایرانول سوما - 25W50 چلیک پلاستیکی 1,465,164
ایرانول 15W40 - POWER چلیک پلاستیکی 2,769,760
ایرانول لنج SAE40 - II چلیک پلاستیکی 1,534,901
ایرانول لنج SAE50 - II چلیک پلاستیکی 1,618,658